Saturday, September 5, 2009

မ်ိဳးမာနကိုၿပန္ပီးပါ

Monday, August 10, 2009

ပန္းတိုင္မ့ဲခရိတ္သည္

ေတာင္ခိုုးကိုႏွိက္သက္ေရ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္နန္႔အကၽြန္ေရ ဘူးတစ္လံုးစီယူ၊ ဘုန္းႀကီးသင္တိုင္းရွည္ႀကီးတိဝတ္ တစ္ေယာက္ကိုေဖသွ်ာ တစ္ရာစီယူၿပီး ေကခရိတ္ထြက္ကတ္ပါေရ။ေဒထက္ေဖသွ်ာအပိုမလိုပါ။ ေဖသွ်ာတစ္ရာယင္ အေရးေပၚအတြက္သာ။ ၿမိဳ႕တိ မွာေတာင္း၊ ရြာေသွ်ဇနပုဒ္တိမွာေတာင္း၊ တံခါးဝတိ၊ အိမ္ျဖဴကႀကီး၊ တာအိုဘုရားေက်ာင္း၊ ဘုန္းႀကီးသခၤမ္း၊ ေတာင္းရမ္းခကတ္ေတ။ ပဇာကိုပင္ေတာင္းရဖို႕ဆိုစြာကိုလည္း သတိျပဳခကတ္ပါေရ။ ထမင္းကိုရာေတာင္းပါေရ။ အရက္ကိုမေတာင္းပါ။ ဟင္းရြက္ကန္စြန္းကိုရာေတာင္းပါေရ။ သားငါးကို မေတာင္းပါ။ ေတာင္းေရအသံယင္နႏွိမ့္ခ်ခ်ပါ။ ကၾကီြကကြဲမဟုတ္ပါ။ ပီးေရအခါ အကၽြန္ေရ သူရုိ႔အနားကထြက္ လားပါေရ။ မပီးေရအခါမွာလည္းသူအရုိ႔အနားက ခြာလားပါေရ။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က အစာမငတ္ဖို႔ပါ။ တခ်ိဳ႕လူတိက ရိုင္းပ်ပါေရ။ ဦးၫႊတ္ၿပီး ရိုင္းပ်မႈကို ခံယူလိုက္ပါေရ။ ေတာင္းစရာေနရာမဟိိေကယင္ ေတာင္းလို႔မျဖစ္ပါ။ အကၽြန္ရို႔ယူခေရေဖသွ်ာထဲက တစ္က်ပ္တစ္ျပား သံုးရပါေရ။ မသံုးမျဖစ္မွသံုးစြာပါရာ။ခရိတ္ပန္းတိုင္မဟိပဲ ခရိတ္လားစြာပါ။ ကိုယ့္ကို္ယ္ကိုတြိြေရနိရာမွာ တခ်က္ေသွ်ရပ္ပါေရ။ အသာအသာရာလားပါေရ။ တနိ႔မွာမွ လီေပါင္း တစ္ဆယ္၊ ႏွစ္ဆယ္၊ သံုးဆယ္၊ ေလးဆယ္၊ ငါးဆယ္။ ဂေဂါင္းႀကိဳးစားပန္းစားမလုပ္ပါ။ ေညာင္းေအာင္ထိေတာ့လားပါေရ။ ေတာင္တန္းနန္႔ စမ္းရီကိုတြိေကယင္၊ စမ္းနန္႔ေက်ာက္တံုးဖျဖဴ၊ ရီၾကက္နန္႔ ငွက္သာရကာက ဖမ္းစားေရအခါ၊ ရီထဲက ကၽြန္းအငယ့္ေသွွ် တနိရာကိုရီြးၿပီးေက ေက်ာက္တံုးတစ္ခုထက္မွာထိုင္ပါေရ။ အဝီးကိုေငးပါေရ။ သစ္ခြတ္္သမားတိ၊ တံငါတိ၊ က်ႊန္းသားတိ၊ ဇရာဒုဗၺလ သက္ႀကီးရြယ္အိုတိကိုတြိ႔ေရခါ ဇာသူဇာဝါပါလို႔ ႏႈတ္ဆက္မနိခပါ။ ေတာေတာင္ ရာသီသာယာလွပစြာကိုရာ ေျပာပါေရ။ တခ်က္တျပနန္႔ ဝမ္းပန္းမနည္း ခြဲခပါေရ။
ဥတုဆိုးေက ခိုစရာယွာပါေရ။ ကုန္းေၾကာင္းလားေရခါ ေဘးကိုရပ္ၿပီး တျခားလူတိကို ဖယ္ပီးပါေရ။ လီွစီးေရခါ တျခားလူတိကို ကိုယ့္အရင္ လီွထက္တက္စီပါေရ။ မိုးသက္မုန္တုိင္းလာေရခါေခ်ာင္းေျမာင္းကိုျဖတ္ဖို႔မႀကိဳးစားပါ။ ေခ်ာင္းေျမာင္းျဖတ္ေရခါ မိုးသက္မုန္တိုင္းက်ေရခါမွာယင္ စိတ္ႏွလံုးကိုၿငိ္မ္ေအာင္ထားပါေရ။ ဘဝကို နားလည္မႈဟိစြာ ကံၾကမၼာကို အပ္လိုက္ပါေရ။ အကၽြန္ကို အကၽြန္ရို႔႔ေျပာကတ္ပါေရ။ ျမစ္ကိုကူးယင္းရီနစ္စြာေလ့ကံၾကမၼာအလိုပါရာ။ စိုးေႏွာင့္ဗ်ာပါေပြေကယင္ လြတ္ဖို႔လို႔လား။ ငရို႔မလြတ္ေက ယင္းေရငရို႔ခရိတ္အဆံုးပါ။ ကံေကာင္းေထာက္မ လြတ္ေရအခါ အယင္ပိုင္ ခရိတ္ဆက္ရံုပါ။ ရိုင္းစိုင္းေရ့ လူငယ္တစ္ေယာက္နန္႔ မေတာ္တဆ တိုက္မိေရအခါ ထိုသူငယ္ကရိုင္းစိုင္းေကေလ့ သူ႔ကိုယယိုင္ကေက်းေတာင္းပန္လိုက္ပါေရ။ ေတာင္းပန္ေကေလ့မရ၊ တိုက္ၾကခိုက္ၾကရဖို႔ဆုိေကေတာ့ယင္းေရ ငရို႔ခရိတ္အဆံုးပါ။ မတိုက္ရပဲလြတ္လာေကေတာ့ခရိတ္ဆက္ရုံပါရာ။ တစ္ေယာက္ေယာက္ နာမက်န္းျဖစ္ေရအခါ မက်န္းမာသူကိုျပဳစုဖုိ႔ နားရပါေရ။ ဆီးေသွ်ဝါးေသွ် ေတာင္းရပါေရ။ နာဖ်ားသူကယင္ တတည္ငၿငိမ္ခံယူပါေရ။ သူကယင္သ႔ူ အတြင္းကို ျပန္ၾကည့္ၿပီး သီျခင္းကို မေၾကာက္ပါ။ ေယ်ဇုနန္႔ ႀကီးက်ယ္ေရ ဖ်ားနာျခင္းေလ့ အငယ့္ေသွ်ျဖစ္လခၿပီးေက အာဂႏၱဳ အဖ်ားဆိုေကယင္ ေပ်ာက္လခပါေရ။ သီနိစိဗ်ာလ္ဆိုေကယင္ ေဒေယ် ငရုိ႔ခရိတ္အဆံုးပါ။

Friday, July 24, 2009

သင့္တိုင္းၿပည္ကိုဇာပိုင္ခ်စ္ကတ္ဖို႕လဲ?
တခုခုကိုခ်စ္နိေစာ္ေရအၿမဲတမ္းေကာင္းပါေရ။ ယင္းအထဲမွာ တိုင္းၿပည္နန္႕ လူမ်ိဳးကိုခ်စ္ေစာ္ပိုလို. ေကာင္းေရပိုင္ပိုလို.ေလ့ၿမင့္ၿမတ္ပါေရ။

၁။ တက္ၾကြေရနဳိင္ငံသားၿဖိဳက္ေအာင္နိပါ။ သင္တိုင္းၿပည္၏နိဳင္ငံေရးၿဖိဳက္စဥ္တိမွာပါဝင္ၿပီးေက သင့္အခ်စ္ကို တတက္ကၾကြ လုပ္ရွားေဖာ္ၿပပါ။

၂။ သင့္တိုင္းၿပည္၏ အတိတ္ၿဖိဳက္စဥ္သမိုင္းကိုေလ့လာပါ။ အတိတ္ကလူၾကီးသူမတိ ဇာပိုင္္ၾကီးက်ယ္ ခန္းနားခေစာ္ တိကို လုပ္ခလဲ? သူရို.၏တိုင္းၿပည္ခ်စ္စိတ္ကိုဇာပိုင္ၿပခလဲ? သူရို.ေရေကာင္းစီသွ်င္လို႕ ရည္ရြယ္ၿပီးလုပ္ခေကေလ့ မေကာင္းခ ေရရလဒ္တိ ကဇာလဲ? သင့္တိုင္းၿပည္၏သမိုင္းကိုေလ့လာသင္ခန္းစာယူပါ။ ရႊီထီးေဆာင္းခေရအခ်ိန္၊ ခ်ီးထီးေဆာင္းခေရ အခ်ိန္ႏွစ္ခု လံုးကို ေလ့လာပါ။

၃။ ပစၥဳပန္အၿဖိဳက္အပ်က္တိကို အာရုံၿပဴပါ။ ဥပမာဆိုေက- လက္ဟိကမၻာဇာၿဖိဳက္ပ်က္နိလဲ? သင့္တိုင္ၿပည္က ယင္းၿဖိဳက္စဥ္ထဲ့မွာ ဇာနိရာမွာဟိလဲ?

၄။ သင့္တိုင္းၿပည္နန္႕ပတ္သတ္ေတ မ်ိဳးခ်စ္ ပံုၿပင္တိ၊ ဝထုရွည္တိ၊ နန္႕ဒဏာရီတိကို ဖတ္ပါ။ ယင္းတိကိုရႊီးခေရ၊ ဖန္တီးခေရ ပုဂၢိဳလ္တိကိုသင့္အံၾသလာပါလိမ့္ေမ။

၅။ လက္ဟိသင့္တိုင္းၿပည္မွာ နိဳင္ငံေရးထဲ့ပါဝင္ပတ္သက္နိေရ၊သင့္တိုင္းၿပည္နန္႕လူမ်ိဳးကို ကိုစားၿပဳေရ စံၿပ ပုဂၢိဳလ္ တေယာက္ေယာက္ကို သူရဲေကာင္း အၿဖိဳက္သတ္မွတ္လိုက္ပါ။ သင္မႊီးရပ္ၿမီလို.ေခၚေရ သင့္တိုင္းၿပည္ အတြက္ သင္ဂုဏ္ယူလာပါလိမ့္ေမ။

၆။ သင့္အမ်ိဴးသားကိုကိုယ္စားၿပဳေရ အေရာင္တိကိုဝတ္ဆင္ပီးပါ။ သင့္အမ်ိဳးသားသေဂၤတ တိကုိဝတ္ တတ္ေတ အေလ့ အထတိကိုမႊီးပါ။

၇။ သင့္အမ်ိဳးသားအလံကိုလႊင့္ထူပါ။ ယင္းအလံ ပိုစတိကာတိကို သင့္ကား၊စက္ဘီး နန့္ သင့္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမွာ ကတ္တတ္ေတ အေလ့အထလုပ္ပါ။ ယင္းလုပ္ရပ္သည္လည္း သင့္တိုင္းၿပည္ကိုခ်စ္ေၾကာင္းၿပေရလုပ္ရပ္ပါ။ သင့္တိုင္းၿပည္ကို ကိုယ္စားၿပဳေရ အလံေတာ္ကို ေလးစားဖို႕ကိုမမိန္ပါကဲ့။

၈။ အားလပ္ရက္တိမွာသင့္တိုင္းၿပည္၏အတိတ္မွာၿဖိဳက္ခေရ နိထူးနိၿမတ္တိကို က်င္းပပီးပါ။ သင္ရုိ.စစ္ပြဲနိဳင္ခဖူးလာ? လႊတ္လပ္ေရးရခဖူးလာ? ဆိုေစာ္တိကို။ အထူးသၿဖင့္သႊီးၿမီက်ခလို႕အနိဳင္ယူခေရေအာင္ပြဲတိကိုက်င္းပပီးပါ။ သာမန္ထမင္းေပါင္းခ်က္စားတိထက္အေလးအနက္ထားပါ။

(မ်ိဳးသာဂီ)

Saturday, July 18, 2009

ပန္းၿမတ္သဇင္
ပန္းၿမတ္သဇင္ - ပန္းသဇင္
သဇင္ေပၚစ
ႏွင္းဝီဝီေက - နတ္ေတာ္လ။

ၿပိဳင္းေတာင္ေက်ာ္လမ္း
ခေမာင္းပင္မွာ - သဇင္ပန္း။

ဆြတ္ခီ ဆြတ္ခီ
မယ္ႏွမမွာ - သဇင္ပန္းကို
ပန္ရစီ။

ႏွမပန္သွ်င္
ပ်ိဳတိုင္းၾကဳိက္ေတ - ပန္းသဇင္
မယ္ၾကင္ေမာင္ေဝ - တက္လို.ဆြတ္ေက
ရခေရ။

ပန္းပြင့္သဇင္
မယ့္ေဂါင္းထက္မွာ - လွလို.ပင္။

တဝက္ကိုပန္ - တတန္ေနာင္က်ဳိး
ၿမတ္စိေႏ ၱေလ- ေညာင္ရည္အိုးမွာ
အၿပည့္ထိုး။

ေမာင္ႏွင့္ႏွမ
သဇင္ပန္းကို - အရင္းတည္
ေမာင္မယ္ႏွစ္ဝ
အခါတန္ - သၾကၤန္လမွာ
ေပါင္းရပါစီ။

ဆံေတာ္သွ်င္ေလ - ေစတီရင္းမွာ
ဆုေတာင္းလီေလ - ဆုေတာင္းလီ။ ။

(ရခိုင္ကႊ်န္းရြာကဗ်ာ)

Monday, June 22, 2009

မဟာမုနိပူေဇာ္မိစပါးဆန္ရီ ေကာက္သီးစီ
ဝတီဘြ.ဲရ နင့္နာမ
ဓညဝတီ ၿမိဳ.ဌာနီ
ပူရီရကၡသာလီစြ။

စႏၵသူရိယ အစိုးရ
မင္းလွၿပည္သွ်င္ ေတာင္းပန္ဆင္
သခင္ေဂါတမကိုယ္တိုင္ၾကြ
ဗုဒၶကိုယ္တိုင္ၾကြ
ဗုဒၶကိုယ္စား ခြင့္သနား
တည္ထားရင္မိြ ၿမတ္မုနိ။

ဘုန္းဟိသွ်င္ေက်ာ္
သြန္းစက္ေတာ္
ဖူးေၿမာ္ဦးခ်
ပူေဇာ္ရ။

(ေအာင္ဇံ)

Sunday, February 22, 2009

ထဂတ္ဖိ


အရိွဘက္က မိုးၿခိမ္းသံ၊
အေနာက္ဘက္က မိတၦာညံ၊
အလယ္က အာရီယံ၊
ရကၡိတ အာဇာနည္မာန္၊
ျပဂတ္ဖို.ဗ်ာလ္……
ထဂတ္ဖိ။ ။

ဦးျမ၀ါဒံုးယိမ္း

ရကၡမ႑လတိုင္းျမတ္ေက်ာ္ ပညာဟိမ်ားေပၚေပၚ
ပညာေက်ာ္ပညာေက်ာ ္ တိုင္းအသိက၀ိအေမာ္
တိုင္းသိအေက်ာ္ တိုင္းသိအေက်ာ ္တိုင္းသိအေမာ္
အမတ္ေတာ္လည္း (၀ိမလ) ၂ ရဲစြမ္းေရ (ဦးျမ၀ါ) ၂
(စာဆိုမွာ) ၂ မင္းညိဳပါေလး --။
(ဦးျမ၀ါ) ၂ အသက္ကိုစြန္႔ပ်ာယ္ လားေရေလးေလ
ဘုရင္ႀကီးႏွင့္ျပည္သူအမ်ား ေသာကပူပင္ပြားေရေလးေလ
ရကၡမ႑လတိုင္းကိုလ အံမတုႏိုင္ရန္ တျခားႏိုင္ငံ
အာဇာနီဇာနီသြီးေယက ေျပၿငိမ္းလီျပန္ ၿငိမ္းလီျပန္
ပူေဇာ္ဖို႔ေရးစ်ာပနပဲြ ေဖာင္ေတာ့္တင္ပ်ာယ္ ဆဲြေရေလးေလ
(ဆဲြေရးေလး) ၂ ဆဲြပါေရေလးေလ --။
မဂၤလက်က္သေရစံုစြာ တည္ဇာထြန္းေရ
ဇမၸဳဒိပါလက္ယာကၽြန္းမွာ ေမာ္ကြန္းတင္ခေရ
ေလး၀တီထင္ရွားပါလွေရ ဘုရားျမတ္စြာဗ်ာဒိတ္ပီးခေရ
ဖီးဘယာ၀ီးလ ို႔စည္ပင္သာလွေရ --။
ဇမၼဴဒိပါလက္ယာကၽြန္းမွာ နီေရာင္လေရာင္ထိန္ေျပာင္လင္းေရ
ရကၡမ႑ဓည၀တ ီငါ့ရို႔ဌာနီ ရီႊျပည္ႀကီးကို
စႏၵသူရိယာဓိဌာန္ျပဳလို႔ ငါရို႔ဘုရားႄကြခ်ီလာ
ထိုစဥ္အခါ ၿပိဳင္စံယွားေရ ငါရို႔အမတ ္ပညာေက်ာ ္
၀ိမလေခၚ သုခမိန္ႀကီးႏွင့္ ပညာ၀ံသငလက္ရံုး
မ်ိဳးရခိုင္ဘုန္း မိုးသို႔ခ်ံဳး
ယုိးဒယားႏွင့္တိုင္းဟံသာ ေဒလီပဆာအာသံရို႔မွာ
ဘ႑ာေတာ္ျမတ္ဆက္ရရွာ (ငါရို႔ဘုန္းေရာင္နီသို႔အလား)
ငါရို႔ျပည္ငါရို႔မ်ိဳး ငါရို႔ဘုရင္ (ငါရို႔ဘုန္းေရာင္နီသို႔အလား)
ရာဇာႀကီးႏွင့္ျမတ္မင္းဘာ (ေစာမြန္ဘဲြ႔မွာ ယဥ္ႏုပါ၏)
(ဦးျမ၀ါေလးစားပါယင့္) ၃ --ကြယ္လြန္သ ူရခိုင္လြတ္လပ္ေရးပါတီ (AIO) အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး စံေက်ာ္ထြန္းရႊီေရစပ္သည္။)

Saturday, February 21, 2009

ယိုင္းေက်းေရဆိုဝါ

ငါရို.နိဳင္ငံကိုကၽြန္လုပ္၊
ငါရို.အသႊီးအသားကိုစုပ္၊
ငါရိယိုင္းေက်းမူ ကိုဆြဲဆုတ္၊
ငါရို.မုနိကိုခိုးသူငယုတ္၊
ငါရို.တိကိုအရူးလုပ္၊
ဒုစရိုက္တိကို သွ်င္ဆီထုပ္၊
ေယ်ေတာင္ယိုင္ေက်းကတ္ေတလတ္၊
(ကမၻာမွာအဃိုင္းေက်းဆံုးလတ္၊)
မိုးေကာင္းတုန္းရြာထား၊
ကံတရားကေဒပိုင္ေက်းမလား၊
ငါရို.အေလ့ေရာက္ခါဂါး၊
ဂေဂါင္သတိထား။ ။

Friday, February 20, 2009

Save Arakan! Save Arakan!ဂုတေလာ နိဳင္ငံေရးေမဒီယာ ေလာကမွာ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံ မူဂ်ာဟစ္ ကုလားဆိုးတိ ၏သတင္းကို က်က်ာယ္ပျပန္. ေျပာနိန္.စြာကိုတိြရပါေရ။ ေဒကုလားဆိုးတိ ေနာက္ခံသမိုင္းနန္.ရည္ရြယ္ခ်က္ ကိုမသိဘဲ တခ်ိဳနိဳင္ငံေရးသမားတစုေရ ယင္းမာယာရွင္တိဘက္က ရွီနိန္.ရွီရပ္ ရပ္တည္နိန္ကတ္ေတ။ သူရို.နိူင္ငံေရးမ်က္နာသာ တစိေခ်ရဖို.အတြက္ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုး၏ အနာဂတ္နန္. ဂုန္သိကၡာကိုမိန္.ထားဂတ္စြာကိုျမင္ရပေရ။ကမၻာမုာ ေထရဝါဒ ဗုဒၵဘာသာနိဳင္ငံအၿဖိဳက္ထြန္းကာခေရ ရခိုင္ လက္ နက္နိဳင္ငံေတာ္ ေရဂုခါရိုဟင္ဂ်ာအမည္ခံမူဂ်ာဟစ္ကုလားဆိုးတိၿခိမ္း ေၿခာက္စြာ ကိုခံနိန္ရဂတ္ေတ။ ေဒကုလားဆိုးကား ဂေဂါင္ၿပင္းထန္ေရ သူရို.၏ မူပိုင္ “မာယာလက္နက္”နန္.ရိုးသာေရ ရခိုင္တိ၏ အမ်ိဳးဘာသာ၊သာသနာကိုေစာ္ကားနိန္ကတ္ေတ။နံမည္ခံ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိဳင္ငံမွာနံမည္ခံနိဳင္ငံေရးသမားတိေလ.ဂေဂါင္းတြိရပါေရ။ယင္းရို.လူမိ်ဳးစုတိလႊတ္ေၿမာက္ဖို.အတြက္ တဘက္လူမိ်ဳးစု၏အမွန္တရားကိုေခါက္ထားဂတ္ေတ။ ေယဇုနန္. ၿမတ္ဗုဒၵ၏ တရားေတာ္ကိုမူဂတ္ပါ။ “မိမိကိုယ္ရာကိုးကြယ္ရာၿဖိဳက္ေတ။”၊ရခိုင္လူမ်ိဳးနန္.ရခိုင္နိဳင္ငံေတာ္လႊတ္ေၿမာက္ဖို.အတြက္
သာဂီဝင္ႏြယ္ရခိုင္အားလံုးရို.တာဝန္ပင္ၿဖိဳက္ပါေရ။ ။